Papi Nilton

Antonio Machín y Manel Joseph

  • Posted on: 8 January 2022
  • By: admin

A veces resulta curioso observar cómo los grandes logros de un artista surgen de la manera más casual. En este aspecto hay dos ejemplos que aparte de ser muy parecidos en cuanto a hallazgo, reúnen las mismas casualidades, y ambas canciones acabaron identificando la canción con el artista.

Antonio Machín i Manel Joseph

  • Posted on: 8 January 2022
  • By: admin

A vegades resulta curiós observar com els grans èxits d’un artista sorgeixen de la manera més casual. En aquest aspecte hi ha dos exemples que a banda de ser molt semblants en quan a troballa, reuneixen les mateixes casualitats. En aquest cas, totes dues cançons van acabar identificant la cançó amb l’artista.